Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN​ ​SENIORENVOORDEELPAS

Download hier de algemene voorwaarden 

1. Algemeen

1.1
Deze​ ​Algemene​ ​Voorwaarden​ ​(hierna:​ ​‘Voorwaarden’)​ ​zijn​ ​van​ ​toepassing​ ​op​ ​alle aanbiedingen,​ ​lidmaatschappen,​ ​overeenkomsten​ ​en​ ​leveringen​ ​van​ ​producten​ ​en/of diensten,​ ​waaronder​ ​de​ ​Seniorenvoordeelpas en de Seniorenvoordeelkaart,​ ​door​ ​Senicom​ ​B.V.​ ​aan​ ​haar​ ​klanten.

1.2
Senicom​ ​B.V.​ (KvK-nummer 68309023) ​is​ ​gevestigd​ ​aan​ ​de​ ​Grote Berg 18,​ ​te​ ​5611​ KK​ ​Eindhoven​ ​(hierna: ‘Senicom’).

Contactgegevens:
Telefoon: 085-0700 900
E-mail: klantenservice@seniorenvoordeelpas.nl

1.3​​ ​​
Door​ ​het​ ​bestellen​ ​van​ ​de​ ​Seniorenvoordeelpas​ ​(hierna:​ ​“Voordeelpas”)​ ​sluit​ ​u een​ ​overeenkomst​ ​met​ ​Senicom.

1.4
De​ ​persoon​ ​die​ ​het​ ​lidmaatschap​ ​aangaat​ ​dient​ ​minimaal​ ​50​ ​jaar​ ​te​ ​zijn​ ​en woonachtig​ ​te​ ​zijn​ ​in​ ​Nederland.

1.5
Senicom​ ​is​ ​gerechtigd​ ​om​ ​de​ ​geldigheid​ ​van​ ​de​ ​Voordeelpas​ ​waarvoor​ ​het Lidmaatschap​ ​is​ ​aangegaan,​ ​op​ ​ieder​ ​moment​ ​te​ ​blokkeren,​ ​indien​ ​u​ ​zich​ ​heeft gedragen​ ​in​ ​strijd​ ​met​ ​het​ ​bepaalde​ ​in​ ​deze​ ​Voorwaarden​ ​en/of​ ​de​ ​wet​ ​en/of​ ​op​ ​een andere​ ​wijze​ ​die​ ​een​ ​dergelijke​ ​maatregel​ ​rechtvaardigt.​ ​Alsdan​ ​is​ ​zij​ ​na​ ​stopzetting niet​ ​verplicht​ ​nog​ ​enige​ ​prestatie​ ​uit​ ​te​ ​voeren.​ ​Het​ ​Lid​ ​heeft​ ​in​ ​dat​ ​geval​ ​geen​ ​recht op​ ​restitutie​ ​van​ ​het​ ​vooruitbetaalde​ ​lidmaatschapsgeld.

1.6
De inhoud van deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Als een wijziging plaatsvindt sturen wij u per e-mail de nieuwe algemene voorwaarden en brengen wij u op de hoogte van de wijzigingen. Soms betreft de wijziging een taalkundige aanpassing. Als de wijziging  echter een substantiële aanpassing betreft met bijvoorbeeld gevolgen voor uw rechten, wordt u de mogelijkheid geboden de overeenkomst op te zeggen. De algemene voorwaarden kunt u altijd raadplegen op onze website. 

2.​ ​Lidmaatschap​ ​op​ ​de​ ​Voordeelpas

2.1
Om​ ​gebruik​ ​te​ ​kunnen​ ​maken​ ​van​ ​de​ Voordeelpas ​via ​www.seniorenvoordeelpas.nl​ door​ ​derde partijen​ ​(hierna:​ ​‘Partners’)​ ​aangeboden​ ​kortingen​ ​en​ ​overige​ ​diensten,​ ​moet​ ​de gebruiker​ ​(hierna:​ ​‘Lid’)​ ​zichzelf​ ​registreren​ ​bij​ ​Senicom.

2.2
De​ ​gebruiker​ ​is​ ​gehouden​ ​het​ ​registratieformulier​ ​van​ ​Senicom​ ​naar​ ​waarheid​ ​in​ ​te vullen.​ ​Direct​ ​na​ ​registratie​ ​ontvangt​ ​het​ ​Lid​ ​een​ ​unieke​ ​login​ ​code,​ ​alleen​ ​geldend voor​ ​het Lid.​ ​Hiermee​ ​kan​ ​het​ ​Lid​ ​gebruik​ ​kan​ ​maken​ ​van​ ​door​ ​Partners​ ​via​ ​Senicom aangeboden​ ​kortingen​ ​en​ ​overige​ ​diensten​ ​door​ ​in​ ​te​ ​loggen​ ​via​ ​het​ ​platform www.seniorenvoordeelpas.nl.

2.3
Direct na registratie zet Senicom de procedure in gang waardoor Lid binnen 5 werkdagen na registratie de gepersonaliseerde fysieke Voordeelpas ontvangt.

2.4
Uw​ ​recht​ ​om​ ​tegen​ ​betaling​ ​en​ ​onder​ ​de​ ​in​ ​deze​ ​Voorwaarden​ ​en​ ​in​ ​de overeenkomst​ ​genoemde​ ​condities​ ​gebruik​ ​te​ ​mogen​ ​maken​ ​van​ ​de​ ​Voordeelpas, waaronder​ ​uitdrukkelijk​ ​tevens​ ​begrepen​ ​de​ ​middels​ ​login​ ​afgeschermde​ ​online omgeving​ ​op​ ​de​ ​website​ ​www.seniorenvoordeelpas.nl,​ ​wordt​ ​in​ ​deze​ ​Voorwaarden steeds​ ​aangeduid​ ​als​ ​‘Lidmaatschap’.

2.5
Een​ ​Lidmaatschap​ ​kan​ ​op​ ​ieder​ ​gewenst​ ​moment​ ​ingaan.​ ​Een​ ​Lidmaatschap​ ​is​ ​strikt persoonlijk​ ​en​ ​mag​ ​niet​ ​door​ ​u​ ​aan​ ​derden​ ​worden​ ​verstrekt.​ ​U​ ​bent​ ​gehouden​ ​om zorgvuldig​ ​met​ ​het​ ​Lidmaatschap​ ​om​ ​te​ ​gaan.

2.6
De prijs van het Lidmaatschap is afhankelijk van de campagnepagina waarop u hebt besteld en deze prijs zal terugkomen op het door u ontvangen betaalverzoek. De prijs bij het automatisch verlengen van uw lidmaatschap is altijd gelijk aan de prijs vermeld op de pagina www.seniorenvoordeelpas.nl/aanmelden (hierna: ‘Lidmaatschapsgeld’).

3.​ ​Herroepingsrecht

3.1
Zodra wij uw aanmelding voor de Voordeelpas via de website hebben ontvangen sturen wij u per e-mail een bevestiging. Naast deze bevestiging sturen wij u direct na aanmelding, per mail, de inlogcodes voor de website www.seniorenvoordeelpas.nl toe. Vanaf dat moment komt tussen u en Senicom B.V. een overeenkomst tot stand en vangt onze dienstverlening direct aan.

3.2
Zodra u van ons de gepersonaliseerde​ ​fysieke​ ​Voordeelpas heeft ontvangen, vangt de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen aan. Dat houdt in dat u vanaf dat moment het recht heeft om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, zoals die op onze website te vinden is, maar bent hiertoe niet verplicht.

3.3
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Naast de mededeling dient u de door u per post ontvangen Voordeelpas retour te sturen volgens de door ons gegeven instructie.

3.4
Als u binnen de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen gebruik maakt van uw recht op herroeping en de overeenkomst ontbindt, betalen wij u het volledige door u aan ons betaalde bedrag terug. Dit bedrag betalen wij onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, aan u terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Er worden geen kosten in rekening gebracht indien u vóór of tijdens de herroepingstermijn gebruik maakt van de (online) diensten

4.​ ​Duur​ ​van​ ​het​ ​lidmaatschap

4.1
Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Daarna wordt het Lidmaatschap – behoudens opzegging – automatisch voor onbepaalde tijd verlengd. Deze voor onbepaalde tijd voorgezette overeenkomst is steeds opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. De wijze waarop de overeenkomst kan worden opgezegd en de gevolgen van de opzegging staan in artikel 7.

4.2
Bij verlenging ontvangt het lid een nieuwe gepersonaliseerde voordeelpas voor het nieuwe lidmaatschapsjaar.

4.3
Informatie over de looptijd van uw Lidmaatschap staat vermeld in uw profiel in de online omgeving en kan bij de klantenservice van Seniorenvoordeelpas.nl worden opgevraagd via e-mail klantenservice@seniorenvoordeelpas.nl.
 

5.​ ​Betaling​ ​lidmaatschap​ ​en​ ​wijze​ ​van​ ​betaling

5.1
Betaling van een nieuw het Lidmaatschapsgeld dient elke lidmaatschapsperiode te geschieden door middel van maar niet beperkt tot AfterPay, op rekening of betaalverzoek. Bij automatische verlenging van het lidmaatschap, ontvangt u van Senicom een betaalverzoek die u kan voldoen middels maar niet beperkt tot iDeal of een directe overschrijving. Senicom zal u jaarlijks een nieuw betaalverzoek sturen voor de lidmaatschapsbijdrage voor het betreffende jaar.

5.2
Bij niet, niet-tijdige betaling – waaronder door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening – of onvolledige betaling, wordt een betalingsherinnering gestuurd waarbij een termijn van 14 dagen wordt gegund om alsnog te betalen. Bij het uitblijven van betaling binnen deze termijn van 14 dagen, is Senicom gerechtigd het lidmaatschap eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen, alsmede achterstallige betalingen vermeerderd met wettelijke rente te vorderen. Over het openstaande bedrag zal Senicom gerechtigd zijn de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,=.

5.3
Alle​ ​Lidmaatschapsgelden​ ​zijn​ ​in​ ​Euro’s​ ​en​ ​worden inclusief​ ​BTW in rekening gebracht.

5.4
Senicom heeft het recht eenzijdig de prijs van het Lidmaatschap (zie artikel 2.3 van deze Voorwaarden) te wijzigen, mits het Lidmaatschap sinds de totstandkoming ervan tenminste drie (3) maanden heeft geduurd. Een wijziging van de lidmaatschapsprijs wordt uiterlijk zes (6) weken voordat deze van kracht wordt, op de website www.seniorenvoordeelpas.nl gepubliceerd.

5.5
Indien​ ​u​ ​uw​ ​bestelling​ ​afrekent​ ​via​ ​AfterPay​ ​(achteraf​ ​betalen)​ ​gaat​ ​u​ ​tevens​ ​akkoord met​ ​de​ ​voorwaarden​ ​van​ ​AfterPay.​ ​Deze​ ​kunt​ ​in​ ​hier​ ​vinden: http://www.afterpay.nl/consument-betalingsvoorwaarden

6.​ ​Bezorging

6.1
Direct​ ​nadat​ ​de​ ​bestelling​ ​van​ ​het​ ​Lidmaatschap​ ​heeft​ ​plaatsgevonden,​ ​wordt​ ​door Senicom​ ​de​ ​Voordeelpas​ ​aangemaakt​ ​en​ ​binnen​ ​5​ ​werkdagen​ ​na​ ​registratie bezorgd​ ​op​ ​het​ ​door​ ​u​ ​in​ ​het​ ​registratieformulier​ ​van​ ​Senicom​ ​opgegeven​ ​adres. Indien u 5 werkdagen na bestelling geen fysieke Voordeelpas per post ontvangen heeft dient u dit altijd kenbaar te maken bij onze klantenservice via klantenservice@seniorenvoordeelpas.nl.

6.2
Teneinde​ ​een​ ​ongestoorde​ ​voortzetting​ ​van​ ​de​ ​bezorging​ ​te​ ​kunnen​ ​waarborgen, dienen​ ​adreswijzigingen​ ​uiterlijk​ ​vier​ ​weken​ ​vóór​ ​de​ ​verhuisdatum​ ​aan​ ​Senicom te zijn​ ​opgegeven​ ​via het​ ​formulier​ ​in​ ​de​ ​online​ ​omgeving,​ ​na​ ​login, via: https://seniorenvoordeelpas.nl/over-ons/adresgegevens-wijzigen/​​ ​U​ ​bent​ ​zelf verantwoordelijk​ ​voor​ ​het​ ​doorgeven​ ​van​ ​uw​ ​juiste​ ​adres​ ​aan​ ​Senicom.​ ​Bij​ ​verlies​ ​of diefstal​ ​van​ ​de​ ​Voordeelpas​ ​kan​ ​tegen​ ​betaling​ ​van​ ​een​ ​bedrag​ ​van​ ​€​ ​3,95 ​aan Senicom​ ​een​ ​vervangende​ ​pas​ ​worden​ ​verkregen.

6.3
Indien uw e-mail adres wijzigt kunt u uw nieuwe e-mail adres doorgeven aan onze klantenservice via klantenservice@seniorenvoordeelpas.nl​.

7.​ ​Opzegging​ ​van​ ​het​ ​lidmaatschap

7.1
Indien u het Lidmaatschap na 1 jaar niet wenst voort te zetten, dient u deze op te zeggen met inachtneming van een minimale opzegtermijn van 1 maand vóór het einde van het lidmaatschapsjaar. De opzegging geschiedt in het eerste jaar tegen het einde van het lidmaatschapsjaar. Dat houdt in dat als u op 15 februari lid bent geworden en u het Lidmaatschap tijdig (d.w.z. tenminste 1 maand voor het einde van het Lidmaatschapsjaar) opzegt, het Lidmaatschap eindigt op 15 februari van het daaropvolgende jaar.

7.2
Indien de opzegging niet uiterlijk 1 maand voor het einde van het lidmaatschapsjaar geschiedt, wordt het Lidmaatschap voor onbepaalde tijd voortgezet. Het voor onbepaalde tijd voortgezette Lidmaatschap kan op ieder moment worden opgezegd met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Het Lidmaatschap eindigt bij opzegging 1 maand later. Dat houdt in dat als u het voor onbepaalde tijd geldende Lidmaatschap bijvoorbeeld op 15 maart opzegt, de overeenkomst een maand later op 15 april eindigt.    

7.3
Reeds betaalde Lidmaatschapsgelden worden niet gerestitueerd, behalve in het geval van een verlengde overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dan ontvangt u naar rato het Lidmaatschapgeld terug.

7.4
Opzeggen kan schriftelijk, per e-mail (klantenservice@seniorenvoordeelpas.nl) en via het formulier op onze website (door​ ​te​ ​klikken​ ​op​ ​de ​link https://www.seniorenvoordeelpas.nl/klantenservice). Als de overeenkomst met u telefonisch is aangegaan kunt u ook telefonisch opzeggen. Belt u dan naar: 085-0700 900.

 8.​ ​Privacy​ ​

Senicom is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Senicom is verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. Voor het privacy statement verwijzen wij naar https://www.seniorenvoordeelpas.nl/privacy-statement

9.​ ​Klachten

9.1
U​ ​dient​ ​klachten​ ​over​ ​de​ ​uitvoering​ ​van​ ​de​ ​overeenkomst​ ​zo​ ​snel​ ​mogelijk​ ​na​ ​het ontstaan​ ​ervan. ​U​ ​dient​ ​deze​ ​klacht​ ​volledig​ ​en​ ​duidelijk​ ​aan​ ​Senicom​ ​te​ ​omschrijven. U​ ​kunt​ ​een​ ​klacht​ ​melden​ ​via​ ​het​ ​formulier​ ​in​ ​de​ ​online​ ​omgeving,​ ​na​ ​login.​ ​Het formulier​ ​is​ ​bereikbaar​ ​via​ ​deze​ ​link: https://www.seniorenvoordeelpas.nl/klantenservice/klachtenformulier

10.​ ​Partners

10.1
Op​ ​de​ ​websites​ ​www.seniorenvoordeelpas.nl​ ​worden​ ​door​ ​diverse​ ​Partners aanbiedingen​ ​geplaatst.​ ​Voor​ ​al​ ​deze​ ​aanbiedingen​ ​en​ ​acties​ ​geldt​ ​dat​ ​u​ ​een overeenkomst​ ​sluit​ ​rechtstreeks​ ​met​ ​de​ ​Partner.​ ​Senicom​ ​is​ ​daarbij​ ​uitdrukkelijk​ ​geen partij​ ​en​ ​kan​ ​voor​ ​een​ ​gebrekkige​ ​uitvoering​ ​van​ ​de​ ​diensten​ ​door​ ​de​ ​partners​ ​niet verantwoordelijk​ ​en​ ​dus​ ​niet​ ​aansprakelijk​ ​worden​ ​gehouden.​ ​In​ ​het​ ​geval​ ​van​ ​een tekortkoming​ ​in​ ​de​ ​nakoming​ ​van​ ​de​ ​overeenkomst​ ​door​ ​de​ ​Partners,​ ​dient​ ​Lid​ ​zich te​ ​wenden​ ​tot​ ​de​ ​Partner.

10.2
Zodra​ ​u​ ​klikt​ ​op​ ​de​ ​button​ ​word​ ​u​ ​doorverwezen​ ​naar​ ​de website​ ​van​ ​de​ ​Partner.​ ​Senicom​ ​draagt​ ​geen​ ​verantwoordelijkheid​ ​voor​ ​de informatie​ ​als​ ​vermeld​ ​op​ ​de​ ​website​ ​van​ ​een​ ​Partner,​ ​waaronder​ ​begrepen kennelijke​ ​druk-​ ​of​ ​zetfouten​ ​aangaande​ ​prijzen.​ ​Een​ ​koopovereenkomst​ ​wordt rechtstreeks​ ​gesloten​ ​met​ ​de​ ​Partner,​ ​onder​ ​de​ ​met​ ​Partner​ ​overeengekomen voorwaarden.​ ​De​ ​gehele​ ​afhandeling,​ ​waaronder​ ​betaling/reclamering/levering,​ ​vindt rechtstreeks​ ​plaats​ ​door​ ​de​ ​Partner.

10.3
Bij​ ​verschillen​ ​tussen​ ​de​ ​informatie​ ​op​ ​www.seniorenvoordeelpas.nl​ ​en​ ​de​ ​informatie van​ ​de​ ​Partner​ ​is​ ​de​ ​informatie​ ​van​ ​de​ ​Partner​ ​leidend.​ ​Alle​ ​prijzen​ ​en​ ​overige informatie​ ​op ​www.seniorenvoordeelpas.nl​ zijn​ ​onder​ ​voorbehoud​ ​van​ ​druk-​ ​en zetfouten.​ ​Voor​ ​de​ ​gevolgen​ ​van​ ​druk-​ ​en​ ​zetfouten​ ​is​ ​Senicom​ ​niet​ ​aansprakelijk.

11.​ ​Overige​ ​bepalingen

11.1
Op​ ​deze​ ​Voorwaarden,​ ​alsmede​ ​op​ ​alle​ ​overeenkomsten​ ​waarvan​ ​deze Voorwaarden​ ​deel​ ​uit​ ​maken,​ ​is​ ​uitsluitend​ ​Nederlands​ ​recht​ ​van​ ​toepassing.​

11.2
Wanneer​ ​er​ ​in​ ​onderling​ ​overleg​ ​geen​ ​oplossing​ ​van een geschil wordt​ ​bereikt,​ ​kunt​ ​u​ ​voor​ ​de buitengerechtelijke​ ​bemiddeling​ ​bij​ ​een​ ​geschil​ ​ook gebruik​ ​maken​ ​van​ ​het​ ​ODR​ ​platform (Online​ ​Dispute​ ​Resolution)​ ​van​ ​de​ ​Europese​ ​Commissie​ ​via http://ec.europa.eu/consumers/odr

11.3
Indien​ ​een​ ​of​ ​meerdere​ ​bepalingen​ ​uit​ ​deze​ ​Voorwaarden​ ​om​ ​welke​ ​reden​ ​dan​ ​ook onwettig​ ​of​ ​ongeldig​ ​mochten​ ​blijken​ ​te​ ​zijn,​ ​dan​ ​laat​ ​dit​ ​de​ ​geldigheid​ ​van​ ​de​ ​overige bepalingen​ ​onverlet. 

12. Actievoorwaarden “Jaar gratis tanken”

1. Aanmelden voor de "Gratis tanken" actie kan tot en met 13-10-2021.

2. De brandstofvergoeding in de "Jaar gratis tanken" prijs is gebaseerd op data van Nibud, verhoogd tot 100 liter per maand met een maximum waarde van €200,- per maand. Uitbetaling gebeurt op maandelijkse basis of, indien gewenst door de winnaar, via uitbetaling van een eenmalige geldprijs van €2400,-. De te winnen brandstof vergoeding is belastingvrij.

3. Uw recht op deelname aan de "Gratis tanken" actie vervalt indien u niet voor 01-11-2021 aan uw betalingsverplichting hebt voldaan.

4. De winnaar krijgt op de dag van de trekking telefonisch of per e-mail bericht over de gewonnen prijs. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Versie 2.6 
05-10-2021