Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies, welke door zowel Seniorenvoordeelpas als derde partijen worden geplaatst. Dit doen wij om de functionaliteiten op onze website mogelijk te maken, om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag, socialmediatoepassingen te bieden, om klantprofielen op te bouwen en om jouw advertentieaanbod te verbeteren Door verder te klikken op onze website, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.

Algemene voorwaarden geld terug acties

Algemene Voorwaarden geld terug acties

Deze Algemene Voorwaarden van Seniorenvoordeelpas.nl treden in werking per 1 april 2022. 

1. Definities

Onderstaande begrippen worden in de Algemene Voorwaarden aangegeven met een hoofdletter en hebben de volgende betekenis:

 • 1.1. Account: de persoonlijke omgeving van Gebruiker waarin de persoonlijke gegevens en de status van het Tegoed staan en welke onderdeel uitmaakt van de Diensten.

 • 1.2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 • 1.3. Berichten: alle berichten (waaronder besprekingen, kritieken en recensies) die door Gebruiker op de Website worden geplaatst.

 • 1.4. Tegoed: de valuta waaruit het Tegoed is opgebouwd.

 • 1.5. Geld terug actie: De hoeveelheid Geld Terug die op de Website wordt weergegeven en die op een Transactie van toepassing kan zijn.

 • 1.6. Diensten: alle diensten die op grond van de Overeenkomst door Senicom aan Gebruiker worden geleverd, waaronder Seniorenvoordeelpas.

 • 1.7. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat.

 • 1.8. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Senicom en Gebruiker, inclusief de Algemene Voorwaarden.

 • 1.9. Seniorenvoordeelpas: de kosteloze diensten die door Senicom worden geleverd via de Website.

 • 1.10. Tegoed: het bedrag dat een gebruiker van Seniorenvoordeelpas heeft opgebouwd door middel van transacties

 • 1.11. Transactie: de aankoop van een product of dienst in een Webwinkel die uitgevoerd wordt door Gebruiker op de website van de Webwinkel.

 • 1.12. Website: www.seniorenvoordeelpas.nl

 • 1.13. Webwinkel: de webwinkel die producten of diensten aanbiedt en waar Gebruiker via een link op de Website naartoe wordt geleid om voor de geld terug actie in aanmerking te komen.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • 2.1. Op het gebruik van de Diensten en op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met Senicom zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

 • 2.2. Op de geld terug acties, die op de Website wordt weergegeven, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Deze aanvullende voorwaarden staan duidelijk vermeld bij de informatie over de betreffende Webwinkel op de Website.

 • 2.3. Op het gebruik van een Webwinkel en de overeenkomsten met een Webwinkel kunnen aanvullende voorwaarden van de Webwinkel van toepassing zijn.

3. Registratie

 • 3.1. Om gebruik te kunnen maken van Seniorenvoordeelpas is het noodzakelijk om een Account aan te maken via het registratieformulier op de Website. Zodra het registratieformulier wordt verzonden komt er een Overeenkomst tot stand.

 • 3.2. Gebruiker ontvangt na registratie een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee het Account kan worden beheerd.

 • 3.3. Gebruiker is gehouden het registratieformulier naar waarheid in te vullen. Door het registratieformulier te verzenden, verklaart Gebruiker bevoegd te zijn om gebruik te maken van Seniorenvoordeelpas en verklaart Gebruiker overeenkomstig de Algemene Voorwaarden te handelen.

 • 3.4. Gebruiker moet de verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheimhouden. Senicom is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat degene die zich aanmeldt op de Website, ook daadwerkelijk Gebruiker is. Gebruiker dient Senicom op de hoogte te stellen als Gebruiker een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Senicom heeft het recht om in dergelijke gevallen maatregelen te nemen.

 • 3.5. Het is slechts toegestaan om één Account per persoon te gebruiken. Het beheren dan wel aanmaken van meerdere Accounts door Gebruiker is niet toegestaan. Het Account is niet overdraagbaar aan een andere persoon of rechtspersoon.

4. Gebruiksvoorwaarden

 • 4.1.Gebruiker krijgt na registratie toegang tot Seniorenvoordeelpas en kan vanaf dat moment van de geld terug acties gebruik maken.

 • 4.2. De geld terug actie bestaat uit een vast bedrag per aankoop of een percentage van het totale aankoopbedrag. Het percentage geld terug varieert per Webwinkel en eventueel per product of dienst.

 • 4.3. Het teruggeven bedrag wordt aangeboden door Senicom en niet door de Webwinkel. De hoeveelheid geld terug wordt niet weergegeven tijdens het bestelproces bij de Webwinkel, maar wordt enkel weergegeven in de Dienst. Een Transactie kan de volgende statussen hebben:

  • a. ‘in behandeling’: de Transactie is gemeten door de Dienst en wacht op goedkeuring van de Transactie door de Webwinkel;

  • b. ‘afgekeurd’: de Transactie is afgekeurd door de Webwinkel;

  • c. ‘uit te betalen’: Senicom heeft de vergoeding van de Webwinkel ontvangen, waarna het bedrag van de geld terug actie is bijgeschreven bij het Tegoed en de Gebruiker dit Tegoed kan laten uitbetalen conform artikel 7.na een goedgekeurde Transactie in het saldo bijgeschreven bij het Tegoed.

  • d. ‘uitbetaald’: de Transactie, waarvan de bijbehorende geld terug actie was bijgeschreven bij het Tegoed, is uitbetaald.

 • 4.4. Senicom heeft geen enkele invloed op de beslissing van de Webwinkel om de Transactie goed te keuren en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een afkeuring van een Transactie door de Webwinkel.

 • 4.5. Senicom krijgt een provisie van de Webwinkels die bij haar zijn aangesloten. Indien een Webwinkel ten aanzien van deze provisie jegens Senicom niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt er geen geld terug bijgeschreven bij het Tegoed.

 • 4.6. Het Tegoed vertegenwoordigen geen geldelijke waarde totdat Gebruiker Senicom verzoekt om het Tegoed of een deel daarvan uit te betalen in euro’s. Op de Website wordt aangegeven hoeveel het Tegoed precies waard is in euro’s op het moment dat Gebruiker Senicom verzoekt om het Tegoed (deels) uit te betalen.

 • 4.7. Om aanspraak te maken op een geld terug actie, dient Gebruiker de Webwinkel te bezoeken via de link die wordt getoond op de Website. Zonder gebruikmaking van de Website aangegeven link is het niet mogelijk om een bedrag terug te ontvangen.

 • 4.8. Indien Gebruiker de Webwinkel bezoekt via een link op de Website, moet Gebruiker zijn ingelogd op de Website om geld terug te ontvangen. Het is belangrijk dat Gebruiker de browser tijdens het bestelproces niet afsluit en dat Gebruiker niet naar een andere website surft. Anders kan de geld terug actie niet aan Gebruiker worden toegekend.

 • 4.9. Gebruiker dient cookies ingeschakeld te laten. Het uitschakelen van cookies heeft tot gevolg dat Transacties niet kunnen worden geregistreerd door Senicom en de Webwinkel. De geld terug actie kan in dat geval niet aan Gebruiker worden toegekend.

 • 4.10. De geld terug actie geldt alleen voor Transacties die geheel via Seniorenvoordeelpas worden gedaan en is niet van toepassing op telefonische aankopen of aankopen in fysieke winkels. Ook als de Transactie bij Seniorenvoordeelpas is gestart, maar telefonisch of op andere wijze is afgerond of aangepast, komt de geld terug actie te vervallen.

 • 4.11. Indien Gebruiker de aankoop via een Webwinkel geheel of gedeeltelijk annuleert dan wel retourneert, komt het geld terug bedrag te vervallen. In dat geval wordt de Transactie afgekeurd. De afkeuring kan zowel voor als na het uitbetalen van het Tegoed plaatsvinden.

 • 4.12. Senicom kan niet garanderen dat de geld terug actie in combinatie met andere spaar- of kortingsacties kan worden gebruikt (bijvoorbeeld een spaar- of kortingsactie van de Webwinkel zelf).

 • 4.13. Indien de geld terug actie is gebaseerd op een andere munteenheid dan de euro, is deze onderhevig aan de wisselkoers. De wisselkoers wordt vastgesteld op het moment dat de Transactie door de Webwinkel wordt goedgekeurd.

 • 4.14. Indien een Transactie niet binnen 48 uur in het Account wordt vermeld, kan Gebruiker binnen 30 dagen na de Transactie een ticket indienen via de Website om de niet-geregistreerde Transactie te melden. Senicom zal zich inspannen om uit te zoeken waarom de Transactie niet geregistreerd is en om te controleren of de geld terug actie kan worden toegekend. Senicom is niet verplicht om een niet-geregistreerde Transactie die ouder is dan 30 dagen in behandeling te nemen.

 • 4.15. Senicom behoudt zich het recht voor om de geld terug actie zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te verwijderen.

 • 4.16. Senicom is niet aansprakelijk voor fouten in de prijzen op de websites van Webwinkels.

5. Misbruik

 • 5.1. Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en dient op een zorgvuldige wijze gebruik te maken van de Diensten. Daaronder wordt in ieder geval begrepen dat Gebruiker:

  • a. alle op de Website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen over het gebruik van de Diensten in acht zal nemen;

  • b. de Diensten niet zal gebruiken op een manier die in strijd is met wet- en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde of de rechten van derden;

  • c. geen Berichten zal plaatsen met een seksuele, pornografische, bedreigende, beledigende of discriminerende inhoud;

  • d. geen Berichten zal plaatsen die de persoonlijke levenssfeer van anderen schenden;

  • e. geen handelingen zal verrichten die overlast veroorzaken voor anderen;

  • f. geen Berichten zal plaatsen die inbreuk maken op enig recht van intellectuele eigendom;

  • g. geen spam of andere ongewenste Berichten zal verspreiden.

 • 5.2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de Berichten die hij plaatst. Indien de inhoud van een Bericht onrechtmatig is, kan Gebruiker daarvoor zelf aansprakelijk worden gehouden. Senicom kan niet garanderen dat de inhoud van Berichten rechtmatig en juist is.

 • 5.3. Gebruiker erkent dat Senicom niet verplicht is om uit eigen beweging Berichten op welke wijze dan ook voor of na de plaatsing van het Bericht te controleren of te bewerken.

 • 5.4. Senicom is bevoegd om aanpassingen te verrichten aan Berichten om de algehele kwaliteit of leesbaarheid van de Website te vergroten. Daarbij zal Senicom de algehele indruk en strekking van de Berichten zo min mogelijk aantasten.

 • 5.5. Gebruiker verklaart door het plaatsen van teksten, foto's en andere content op de Website geen inbreuk te maken op enig auteursrecht of ander recht van intellectuele eigendom dat aan een ander toebehoort.

 • 5.6. Gebruiker vrijwaart Senicom van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuk op rechten van derden die door Gebruiker zijn gepleegd met gebruikmaking van de Website.

 • 5.7. Senicom hanteert een klachtenprocedure waarmee eenieder een klacht over Berichten kan indienen. Als een klacht naar het oordeel van Senicom gerechtvaardigd is, is Senicom gerechtigd om het Bericht te verwijderen of ontoegankelijk te maken.

 • 5.8. Indien Senicom tot het inzicht komt dat Berichten in strijd zijn met de wet of de Algemene Voorwaarden, is Senicom bevoegd de Berichten naar eigen goeddunken te verwijderen dan wel aan te passen.

 • 5.9. Senicom is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Daarnaast is Senicom gerechtigd om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een degene die klaagt dat Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of de Algemene Voorwaarden, mits (1) voldoende aannemelijk is dat Gebruiker onrechtmatig heeft gehandeld jegens de klager en hem daarmee schade heeft berokkend, (2) de klager een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens, (3) aannemelijk is dat er geen minder ingrijpende mogelijkheid is om de gegevens te achterhalen, en (4) het belang van de klager prevaleert boven de belangen van Senicom en Gebruiker.

 • 5.10. Bij herhaaldelijke klachten of bij een overtreding van de Algemene Voorwaarden is Senicom gerechtigd om Gebruiker de toegang tot de Diensten te ontzeggen en het Account te sluiten, mits Gebruiker vooraf van de klacht of de overtreding op de hoogte is gesteld en de mogelijkheid heeft gekregen om daarop te reageren. Als Senicom besluit om het Account te sluiten, vervalt het eventuele Tegoed.

 • 5.11. Senicom is niet aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt door het ingrijpen van Senicom in het kader van de klachtenprocedure of een overtreding van de Algemene Voorwaarden, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.

 • 5.12. Het Account van Gebruiker wordt afgesloten en het Tegoed komt te vervallen indien Senicom een redelijk vermoeden heeft van fraude of misbruik door Gebruiker.

6. Uitbetaling Tegoed

 • 6.1.

 • Gebruiker kan een uitbetalingsverzoek voor het Tegoed indienen zodra het Tegoed in het Seniorenvoordeelpas account meer dan 1,00 bedraagt. Het Tegoed kan op de volgende manieren worden uitbetaald aan Gebruiker: uitbetaling in geld.

 • 6.2.

 • Gebruiker krijgt het Tegoed door Senicom uitbetaald indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • a. Gebruiker heeft een uitbetalingsverzoek gedaan;

 • b. het uit te betalen Tegoed heeft de status ‘uit te betalen’ doordat Senicom de bij de Transacties behorende vergoedingen van de Webwinkel heeft ontvangen;

 • c. Gebruiker heeft actuele en geldige persoons-, adres- en rekeninggegevens ingevoerd, en;

 • d. Gebruiker heeft in overeenstemming gehandeld met de Algemene Voorwaarden.

 • 6.3. Senicom zal zich inspannen een uitbetalingsverzoek binnen 3 weken af te handelen, maar is hierbij afhankelijk van derden en kan uitbetaling binnen deze termijn daarom niet garanderen.

 • 6.4. Gebruiker dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van de juiste adres-, persoons- en rekeninggegevens. Senicom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het aanleveren van onjuiste adres-, persoons- of rekeninggegevens.

 • 6.5. Het Tegoed kan alleen worden overgemaakt in euro's naar een Nederlandse bankrekening en is niet overdraagbaar naar een ander Account.

7. Aansprakelijkheid

 • 7.1. Omdat de Diensten tegen een lage vergoeding worden aangeboden, kan Senicom slechts beperkt aansprakelijk worden gehouden voor de schade die het gevolg is van het gebruik hiervan.

 • 7.2. De aansprakelijkheid van Senicom jegens Gebruiker is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het Tegoed met een maximum van 50 euro.

 • 7.3. Senicom is niet aansprakelijk voor websites van derden en de informatie daarop, waaronder mede begrepen de Webwinkels.

 • 7.4. Senicom is niet aansprakelijk voor een technisch mankement bij derden, waaronder de Webwinkels, waardoor een geld terug actie niet aan Gebruiker kan worden toegekend.

 • 7.5. De levering en garantie van gekochte producten of diensten wordt in het geheel via de Webwinkel afgehandeld. Senicom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de levering en garantie.

 • 7.6. Enige in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden genoemde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Senicom.

 • 7.7. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Senicom kan echter niet uitsluiten dat informatie onjuist of onvolledig is. Senicom is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de Website.

8. Overmacht

 • 8.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen van het internet of de telecommunicatie-infrastructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Senicom door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Senicom kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

9. Intellectuele eigendom

 • 9.1. De Diensten zijn het intellectueel eigendom van Senicom of de aan Senicom gelieerde ondernemingen.

 • 9.2. Gebruikers verkrijgen uitsluitend een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de Diensten. Ieder gebruik dat buiten de strekking van de Overeenkomst valt, wordt als een schending van het auteursrecht gezien.

 • 9.3. Gebruiker verleent aan Senicom alle rechten die noodzakelijk zijn om Berichten op de Website te kunnen plaatsen. In ieder geval wordt verleend een kosteloze, eeuwigdurende , onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare en niet-exclusieve licentie om Berichten op de Website openbaar te maken.

10. Privacy

 • 10.1. Bij het gebruik van de Diensten kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Meer informatie daarover is te vinden in de privacyverklaring en de cookieverklaring op de Website.

11. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 • 11.1.Senicom heeft het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 • 11.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per email. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 • 11.3. Indien Gebruiker een wijziging van de Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan Gebruiker tot de datum waarop de wijziging van kracht wordt de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum, tenzij Senicom heeft aangegeven dat de oude voorwaarden voor Gebruiker van kracht blijven.

12. Slotbepalingen

 • 12.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 • 12.2. Voor zover door de Algemene Voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 • 12.3. Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Senicom zal in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 • 12.4. Onder schriftelijk valt in de Algemene Voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van onze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben over de Algemene Voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 1 april 2022.