Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies, welke door zowel Seniorenvoordeelpas als derde partijen worden geplaatst. Dit doen wij om de functionaliteiten op onze website mogelijk te maken, om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag, socialmediatoepassingen te bieden, om klantprofielen op te bouwen en om jouw advertentieaanbod te verbeteren Door verder te klikken op onze website, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.

Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN​ ​SENIORENVOORDEELPAS

Download hier de algemene voorwaarden 

1. Algemeen

1.1 Deze​ ​Algemene​ ​Voorwaarden​ ​(hierna:​ ​‘Voorwaarden’)​ ​zijn​ ​van​ ​toepassing​ ​op​ ​alle aanbiedingen,​ ​lidmaatschappen,​ ​overeenkomsten​ ​en​ ​leveringen​ ​van​ ​producten​ ​en/of diensten,​ ​waaronder​ ​de​ ​Seniorenvoordeelpas en de Seniorenvoordeelkaart,​ ​door​ ​Senicom​ ​B.V.​ ​aan​ ​haar​ ​klanten.

1.2 Senicom​ ​B.V.​ (KvK-nummer 68309023) ​is​ ​gevestigd​ ​aan​ ​Deventerweg 1C,​ ​te​ ​3843 GA​ Harderwijk​ ​(hierna: ‘Senicom’).

Contactgegevens:
Telefoon: 085-0700 900
E-mail: klantenservice@seniorenvoordeelpas.nl

1.3​​ ​​Door​ ​het​ ​bestellen​ ​van​ ​de​ ​Seniorenvoordeelpas​ ​(hierna:​ ​“Voordeelpas”)​ ​sluit​ ​je een​ ​overeenkomst​ ​met​ ​Senicom.

1.4 De​ ​persoon​ ​die​ ​het​ ​lidmaatschap​ ​aangaat​ ​dient​ ​minimaal​ ​50​ ​jaar​ ​te​ ​zijn​ ​en woonachtig​ ​te​ ​zijn​ ​in​ ​Nederland.

1.5 Senicom​ ​is​ ​gerechtigd​ ​om​ ​de​ ​geldigheid​ ​van​ ​de​ ​Voordeelpas​ ​waarvoor​ ​het Lidmaatschap​ ​is​ ​aangegaan,​ ​op​ ​ieder​ ​moment​ ​te​ ​blokkeren,​ ​indien​ ​je je hebt gedragen​ ​in​ ​strijd​ ​met​ ​het​ ​bepaalde​ ​in​ ​deze​ ​Voorwaarden​ ​en/of​ ​de​ ​wet​ ​en/of​ ​op​ ​een andere​ ​wijze​ ​die​ ​een​ ​dergelijke​ ​maatregel​ ​rechtvaardigt.​ ​Alsdan​ ​is​ ​zij​ ​na​ ​stopzetting niet​ ​verplicht​ ​nog​ ​enige​ ​prestatie​ ​uit​ ​te​ ​voeren.​ ​Het​ ​Lid​ ​heeft​ ​in​ ​dat​ ​geval​ ​geen​ ​recht op​ ​restitutie​ ​van​ ​het​ ​vooruitbetaalde​ ​lidmaatschapsgeld.

1.6 De inhoud van deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Als een wijziging plaatsvindt sturen wij je per e-mail de nieuwe algemene voorwaarden en brengen wij je op de hoogte van de wijzigingen. Soms betreft de wijziging een taalkundige aanpassing. Als de wijziging  echter een substantiële aanpassing betreft met bijvoorbeeld gevolgen voor jouw rechten, wordt jou de mogelijkheid geboden de overeenkomst op te zeggen. De algemene voorwaarden kun je altijd raadplegen op onze website. 

2.​ ​Lidmaatschap​ ​op​ ​de​ ​Voordeelpas

2.1 Om​ ​gebruik​ ​te​ ​kunnen​ ​maken​ ​van​ ​de​ Voordeelpas ​via ​www.seniorenvoordeelpas.nl​ door​ ​derde partijen​ ​(hierna:​ ​‘Partners’)​ ​aangeboden​ ​kortingen​ ​en​ ​overige​ ​diensten,​ ​moet​ ​de gebruiker​ ​(hierna:​ ​‘Lid’)​ ​zichzelf​ ​registreren​ ​bij​ ​Senicom.

2.2 De​ ​gebruiker​ ​is​ ​gehouden​ ​het​ ​registratieformulier​ ​van​ ​Senicom​ ​naar​ ​waarheid​ ​in​ ​te vullen.​ ​Direct​ ​na​ ​registratie​ ​ontvangt​ ​het​ ​Lid​ ​een​ ​unieke​ ​login​ ​code,​ ​alleen​ ​geldend voor​ ​het Lid.​ ​Hiermee​ ​kan​ ​het​ ​Lid​ ​gebruik​ ​kan​ ​maken​ ​van​ ​door​ ​Partners​ ​via​ ​Senicom aangeboden​ ​kortingen​ ​en​ ​overige​ ​diensten​ ​door​ ​in​ ​te​ ​loggen​ ​via​ ​het​ ​platform www.seniorenvoordeelpas.nl.

2.3 Direct na registratie zet Senicom de procedure in gang waardoor Lid binnen 5 werkdagen na registratie de gepersonaliseerde fysieke Voordeelpas ontvangt.

2.4 Jouw​ ​recht​ ​om​ ​tegen​ ​betaling​ ​en​ ​onder​ ​de​ ​in​ ​deze​ ​Voorwaarden​ ​en​ ​in​ ​de overeenkomst​ ​genoemde​ ​condities​ ​gebruik​ ​te​ ​mogen​ ​maken​ ​van​ ​de​ ​Voordeelpas, waaronder​ ​uitdrukkelijk​ ​tevens​ ​begrepen​ ​de​ ​middels​ ​login​ ​afgeschermde​ ​online omgeving​ ​op​ ​de​ ​website​ ​www.seniorenvoordeelpas.nl,​ ​wordt​ ​in​ ​deze​ ​Voorwaarden steeds​ ​aangeduid​ ​als​ ​‘Lidmaatschap’.

2.5 Een​ ​Lidmaatschap​ ​kan​ ​op​ ​ieder​ ​gewenst​ ​moment​ ​ingaan.​ ​Een​ ​Lidmaatschap​ ​is​ ​strikt persoonlijk​ ​en​ ​mag​ ​niet​ ​door​ ​jou ​aan​ ​derden​ ​worden​ ​verstrekt.​ ​Je​ ​bent​ ​gehouden​ ​om zorgvuldig​ ​met​ ​het​ ​Lidmaatschap​ ​om​ ​te​ ​gaan.

2.6 De prijs van het Lidmaatschap is afhankelijk van de campagnepagina waarop je hebt besteld en deze prijs zal terugkomen op het door jou ontvangen betaalverzoek. De prijs bij het automatisch verlengen van jouw lidmaatschap is altijd gelijk aan de prijs vermeld op de pagina www.seniorenvoordeelpas.nl/user/register (hierna: ‘Lidmaatschapsgeld’).

3.​ ​Herroepingsrecht

3.1 Zodra wij jouw aanmelding voor de Voordeelpas via de website hebben ontvangen sturen wij jou per e-mail een bevestiging. Naast deze bevestiging sturen wij jou direct na aanmelding, per mail, de inlogcodes voor de website www.seniorenvoordeelpas.nl toe. Vanaf dat moment komt tussen jou en Senicom B.V. een overeenkomst tot stand en vangt onze dienstverlening direct aan.

3.2 Zodra je je hebt aangemeld, vangt de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen aan. Dat houdt in dat je vanaf het moment van aanmelden het recht hebt om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, zoals die op onze website te vinden is, maar bent hiertoe niet verplicht.

3.3 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Naast de mededeling dien je de door jouw per post ontvangen Voordeelpas retour te sturen volgens de door ons gegeven instructie.

3.4 Als je binnen de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen gebruik maakt van jouw recht op herroeping en de overeenkomst ontbindt, betalen wij jou het volledige door jou aan ons betaalde bedrag terug. Dit bedrag betalen wij onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, aan je terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Er worden geen kosten in rekening gebracht indien je vóór of tijdens de herroepingstermijn gebruik maakt van de (online) diensten.

4.​ ​Duur​ ​van​ ​het​ ​lidmaatschap

4.1 Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Daarna wordt het Lidmaatschap – behoudens opzegging – automatisch voor onbepaalde tijd verlengd. Deze voor onbepaalde tijd voorgezette overeenkomst is steeds opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. De wijze waarop de overeenkomst kan worden opgezegd en de gevolgen van de opzegging staan in artikel 7.

4.2 Bij verlenging ontvangt het lid een nieuwe gepersonaliseerde voordeelpas voor het nieuwe lidmaatschapsjaar.

4.3 Informatie over de looptijd van jouw Lidmaatschap staat vermeld in jouw profiel in de online omgeving en kan bij de klantenservice van Seniorenvoordeelpas.nl worden opgevraagd via e-mail klantenservice@seniorenvoordeelpas.nl.
 

5.​ ​Betaling​ ​lidmaatschap​ ​en​ ​wijze​ ​van​ ​betaling

5.1 Betaling van een nieuw het Lidmaatschapsgeld dient elke lidmaatschapsperiode te geschieden door middel van maar niet beperkt tot AfterPay, op rekening of betaalverzoek. Bij automatische verlenging van het lidmaatschap, ontvang je van Senicom een betaalverzoek die je kan voldoen middels maar niet beperkt tot iDeal of een directe overschrijving. Senicom zal jou jaarlijks een nieuw betaalverzoek sturen voor de lidmaatschapsbijdrage voor het betreffende jaar.

5.2 Bij niet, niet-tijdige betaling – waaronder door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening – of onvolledige betaling, wordt een betalingsherinnering gestuurd waarbij een termijn van 14 dagen wordt gegund om alsnog te betalen. Bij het uitblijven van betaling binnen deze termijn van 14 dagen, is Senicom gerechtigd het lidmaatschap eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen, alsmede achterstallige betalingen vermeerderd met wettelijke rente te vorderen. Over het openstaande bedrag zal Senicom gerechtigd zijn de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,=.

5.3 Alle​ ​Lidmaatschapsgelden​ ​zijn​ ​in​ ​Euro’s​ ​en​ ​worden inclusief​ ​BTW in rekening gebracht.

5.4 Senicom heeft het recht eenzijdig de prijs van het Lidmaatschap (zie artikel 2.3 van deze Voorwaarden) te wijzigen, mits het Lidmaatschap sinds de totstandkoming ervan tenminste drie (3) maanden heeft geduurd. Een wijziging van de lidmaatschapsprijs wordt uiterlijk zes (6) weken voordat deze van kracht wordt, op de website www.seniorenvoordeelpas.nl gepubliceerd.

5.5 Indien​ je jouw​ ​bestelling​ ​afrekent​ ​via​ ​AfterPay​ ​(achteraf​ ​betalen)​ ​ga je​ ​tevens​ ​akkoord met​ ​de​ ​voorwaarden​ ​van​ ​AfterPay.​ ​Deze​ ​kun je ​hier​ ​vinden: http://www.afterpay.nl/consument-betalingsvoorwaarden

6.​ ​Bezorging

6.1 Direct​ ​nadat​ ​de​ ​bestelling​ ​van​ ​het​ ​Lidmaatschap​ ​heeft​ ​plaatsgevonden,​ ​wordt​ ​door Senicom​ ​de​ ​Voordeelpas​ ​aangemaakt​ ​en​ ​binnen​ ​5​ ​werkdagen​ ​na​ ​registratie bezorgd​ ​op​ ​het​ ​door​ ​jou​ ​in​ ​het​ ​registratieformulier​ ​van​ ​Senicom​ ​opgegeven​ ​adres. Indien je 5 werkdagen na bestelling geen fysieke Voordeelpas per post ontvangen heeft dien je dit altijd kenbaar te maken bij onze klantenservice via klantenservice@seniorenvoordeelpas.nl.

6.2 Teneinde​ ​een​ ​ongestoorde​ ​voortzetting​ ​van​ ​de​ ​bezorging​ ​te​ ​kunnen​ ​waarborgen, dienen​ ​adreswijzigingen​ ​uiterlijk​ ​vier​ ​weken​ ​vóór​ ​de​ ​verhuisdatum​ ​aan​ ​Senicom te zijn​ ​opgegeven​ ​via het​ ​formulier​ ​in​ ​de​ ​online​ ​omgeving,​ ​na​ ​login, via: https://seniorenvoordeelpas.nl/over-ons/adresgegevens-wijzigen/​​ ​Je​ ​bent​ ​zelf verantwoordelijk​ ​voor​ ​het​ ​doorgeven​ ​van​ ​jouw​ ​juiste​ ​adres​ ​aan​ ​Senicom.​ ​Bij​ ​verlies​ ​of diefstal​ ​van​ ​de​ ​Voordeelpas​ ​kan​ ​tegen​ ​betaling​ ​van​ ​een​ ​bedrag​ ​van​ ​€​ ​3,95 ​aan Senicom​ ​een​ ​vervangende​ ​pas​ ​worden​ ​verkregen.

6.3 Indien jouw e-mail adres wijzigt kun je jouw nieuwe e-mail adres doorgeven aan onze klantenservice via klantenservice@seniorenvoordeelpas.nl​.

7.​ ​Opzegging​ ​van​ ​het​ ​lidmaatschap

7.1 Indien je het Lidmaatschap na 1 jaar niet wenst voort te zetten, dien je deze op te zeggen met inachtneming van een minimale opzegtermijn van 1 maand vóór het einde van het lidmaatschapsjaar. De opzegging geschiedt in het eerste jaar tegen het einde van het lidmaatschapsjaar. Dat houdt in dat als je op 15 februari lid bent geworden en je het Lidmaatschap tijdig (d.w.z. tenminste 1 maand voor het einde van het Lidmaatschapsjaar) opzegt, het Lidmaatschap eindigt op 15 februari van het daaropvolgende jaar.

7.2 Indien de opzegging niet uiterlijk 1 maand voor het einde van het lidmaatschapsjaar geschiedt, wordt het Lidmaatschap voor onbepaalde tijd voortgezet. Het voor onbepaalde tijd voortgezette Lidmaatschap kan op ieder moment worden opgezegd met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Het Lidmaatschap eindigt bij opzegging 1 maand later. Dat houdt in dat als je het voor onbepaalde tijd geldende Lidmaatschap bijvoorbeeld op 15 maart opzegt, de overeenkomst een maand later op 15 april eindigt.    

7.3 Reeds betaalde Lidmaatschapsgelden worden niet gerestitueerd, behalve in het geval van een verlengde overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dan ontvang je naar rato het Lidmaatschapgeld terug.

7.4 Opzeggen kan schriftelijk, per e-mail (klantenservice@seniorenvoordeelpas.nl) en via het formulier op onze website (door​ ​te​ ​klikken​ ​op​ ​de ​link https://www.seniorenvoordeelpas.nl/klantenservice). Als de overeenkomst met jou telefonisch is aangegaan kun je ook telefonisch opzeggen. Bel dan naar: 085-0700 900.

 8.​ ​Privacy​ ​

Senicom is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Senicom is verantwoordelijk dat jou persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. Voor het privacy statement verwijzen wij naar https://www.seniorenvoordeelpas.nl/privacy-statement

9.​ ​Klachten

9.1 Je​ ​dient​ ​klachten​ ​over​ ​de​ ​uitvoering​ ​van​ ​de​ ​overeenkomst​ ​zo​ ​snel​ ​mogelijk​ ​na​ ​het ontstaan​ ​ervan. ​Je​ ​dient​ ​deze​ ​klacht​ ​volledig​ ​en​ ​duidelijk​ ​aan​ ​Senicom​ ​te​ ​omschrijven. Je​ ​kunt​ ​een​ ​klacht​ ​melden​ ​via klantenservice@seniorenvoordeelpas.nl.

10.​ ​Partners

10.1 Op​ ​de​ ​websites​ ​www.seniorenvoordeelpas.nl​ ​worden​ ​door​ ​diverse​ ​Partners aanbiedingen​ ​geplaatst.​ ​Voor​ ​al​ ​deze​ ​aanbiedingen​ ​en​ ​acties​ ​geldt​ ​dat​ ​je​ ​een overeenkomst​ ​sluit​ ​rechtstreeks​ ​met​ ​de​ ​Partner.​ ​Senicom​ ​is​ ​daarbij​ ​uitdrukkelijk​ ​geen partij​ ​en​ ​kan​ ​voor​ ​een​ ​gebrekkige​ ​uitvoering​ ​van​ ​de​ ​diensten​ ​door​ ​de​ ​partners​ ​niet verantwoordelijk​ ​en​ ​dus​ ​niet​ ​aansprakelijk​ ​worden​ ​gehouden.​ ​In​ ​het​ ​geval​ ​van​ ​een tekortkoming​ ​in​ ​de​ ​nakoming​ ​van​ ​de​ ​overeenkomst​ ​door​ ​de​ ​Partners,​ ​dient​ ​Lid​ ​zich te​ ​wenden​ ​tot​ ​de​ ​Partner.

10.2 Zodra​ ​je​ ​klikt​ ​op​ ​de​ ​button​ ​word​ ​je​ ​doorverwezen​ ​naar​ ​de website​ ​van​ ​de​ ​Partner.​ ​Senicom​ ​draagt​ ​geen​ ​verantwoordelijkheid​ ​voor​ ​de informatie​ ​als​ ​vermeld​ ​op​ ​de​ ​website​ ​van​ ​een​ ​Partner,​ ​waaronder​ ​begrepen kennelijke​ ​druk-​ ​of​ ​zetfouten​ ​aangaande​ ​prijzen.​ ​Een​ ​koopovereenkomst​ ​wordt rechtstreeks​ ​gesloten​ ​met​ ​de​ ​Partner,​ ​onder​ ​de​ ​met​ ​Partner​ ​overeengekomen voorwaarden.​ ​De​ ​gehele​ ​afhandeling,​ ​waaronder​ ​betaling/reclamering/levering,​ ​vindt rechtstreeks​ ​plaats​ ​door​ ​de​ ​Partner.

10.3 Bij​ ​verschillen​ ​tussen​ ​de​ ​informatie​ ​op​ ​www.seniorenvoordeelpas.nl​ ​en​ ​de​ ​informatie van​ ​de​ ​Partner​ ​is​ ​de​ ​informatie​ ​van​ ​de​ ​Partner​ ​leidend.​ ​Alle​ ​prijzen​ ​en​ ​overige informatie​ ​op ​www.seniorenvoordeelpas.nl​ zijn​ ​onder​ ​voorbehoud​ ​van​ ​druk-​ ​en zetfouten.​ ​Voor​ ​de​ ​gevolgen​ ​van​ ​druk-​ ​en​ ​zetfouten​ ​is​ ​Senicom​ ​niet​ ​aansprakelijk.

11.​ ​Overige​ ​bepalingen

11.1 Op​ ​deze​ ​Voorwaarden,​ ​alsmede​ ​op​ ​alle​ ​overeenkomsten​ ​waarvan​ ​deze Voorwaarden​ ​deel​ ​uit​ ​maken,​ ​is​ ​uitsluitend​ ​Nederlands​ ​recht​ ​van​ ​toepassing.​

11.2 Wanneer​ ​er​ ​in​ ​onderling​ ​overleg​ ​geen​ ​oplossing​ ​van een geschil wordt​ ​bereikt,​ ​kun je ​voor​ ​de buitengerechtelijke​ ​bemiddeling​ ​bij​ ​een​ ​geschil​ ​ook gebruik​ ​maken​ ​van​ ​het​ ​ODR​ ​platform (Online​ ​Dispute​ ​Resolution)​ ​van​ ​de​ ​Europese​ ​Commissie​ ​via http://ec.europa.eu/consumers/odr

11.3 Indien​ ​een​ ​of​ ​meerdere​ ​bepalingen​ ​uit​ ​deze​ ​Voorwaarden​ ​om​ ​welke​ ​reden​ ​dan​ ​ook onwettig​ ​of​ ​ongeldig​ ​mochten​ ​blijken​ ​te​ ​zijn,​ ​dan​ ​laat​ ​dit​ ​de​ ​geldigheid​ ​van​ ​de​ ​overige bepalingen​ ​onverlet. 

Versie 2.6 
05-10-2021